Adresa

Tome Massaryka 24

E-mail

info@gimnastika-cakovec.hr

Telefon

095 7020 877
Tome Massaryka 24, Čakovec
Tel. +385 (0)40 500 650
info@gimnastika-cakovec.hr

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) Skupština Gimnastičkog kluba „Marijan Zadravec Macan“ Čakovec održana dana 25. ožujka 2015. donijela je:

Statut

Gimnastičkog kluba „Marijan Zadravec Macan“ Čakovec

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika (samo ako ih udruga ima), prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Gimnastički klub „Marijan Zadravec Macan“ Čakovec (u daljnjem tekstu Klub)

Skraćeni naziv udruge glasi: GK „MZM“ Čakovec.

Sjedište Kluba je u Čakovcu, Tome Masaryka 24. .

Klub djeluje na području Međimurske županije.

Članak 3.

Klub je sportska udruga registrirana pri uredu državne uprave u županiji i registru sportskih djelatnosti. Naziv Kluba upisat će se u registar iz prethodnog stavka ovog članka na hrvatskom jeziku.

Klub je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Klub djeluje na tradicijama Gimnastičkog društva /Torna-egylet) utemeljenog 1897. godine u Čakovcu. Klub je od svog utemeljenja djelovalo pod različitim nazivima. Pravni i povijesni je sljednik „Sokolskog društva“ Čakovec. Klub djeluje od 1984. g pod nazivom gimnastički klub „Partizan“ Čakovec. Promjena naziva u gimnastički klub „Zadravec Marijan Macan“ Čakovec izvršena je 20. ožujak 1992. godine

Članak 5.

Klub predstavlja i zastupa predsjednik Kluba. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba. Rad Klub je javan.

Članak 6.

Klub ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm sa znakom Kluba, u sredini – simbol sportaša u vježbi i ispisanim tekstom uz rub pečata: GIMNASTIČKI KLUB „MARIJAN ZADRAVEC MACAN“, ČAKOVEC.

Članak 7.

Klub ima svoju zastavu i znak. Opis zastave i znaka, primjena, upotreba i ostalo u vezi sa žigom, zastavom i znakom Drštva uređuje se posebnim aktom koji donosi Izvršni odbor.

Klub ima memorandum koji se stavlja na sva službena pismena. Memorandum je simbol sportaša u vježbi i tekst GIMNASTIČKI KLUB MZ- MACAN.


CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI

Članak 8.

Ciljevi djelovanja Kluba su poticanje, razvoj i unapređenje gimnastičkog sporta u Republici Hrvatskoj.

Klub sukladno ciljevima Kluba djeluje na području sporta.

Klub je strukovna organizacija u području sporta koja je osnovana radi planskog i organiziranog razvoja sportske gimnastike, ostvarivanja potreba i interesa društva u sportskoj gimnastici i ostvarivanja drugih Zakonom utvrđenih zadaća.

Članak 9.

Djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju ciljevi djelovanja su:

- sudjelovanje u gimnastičkim natjecanjima i postizanje vrhunskih rezultata u gimnastici.

- organiziranje i provođenje sportske pripreme i sustavnih gimnastičkih treninga članova radi sudjelovanja na gimnastičkim natjecanjima.

- sportska poduka i trening djece predškolske i školske dobi.

- organiziranje i provođenje sportske rekreacije primjenom gimnastičkih sadržaja.

- skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova.

- organiziranje i vođenje gimnastičkih priredbi i natjecanja.

- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada.

- potiče izdavačku i promidžbenu djelatnost u cilju upoznavanja članica i šire zajednice o sportskoj gimnastici

- usklađuje aktivnost svojih članova, organizira i provodi sustav natjecanja, uređuje pitanja koja se tiču registracije gimnastičara, sudaca i trenera i drugih sportskih djelatnika, te disciplinske odgovornosti članova Kluba

- organizira stručne skupove iz područja sportske gimnastike

- surađuje sa srodnim organizacijama i institucijama

- poticanje razumijevanja i usvajanja moralnih i etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom.

Članak 10.

Ciljeve i zadatke iz članka 9. Klub ostvaruje:

- putem svojih tijela u skladu s programskom orijentacijom i drugim planskim dokumentima

- suradnjom s poglavarstvima Grada, Županije, Hrvatskim gimnastičkim savezom, Hrvatskim olimpijskim odborom, te srodnim organizacijama te institucijama građana

- biranjem predstavnika u tijela Kluba

- suradnjom sa stručnjacima, ustanovama, organima i službama na poslovima od interesa za Klub

- organiziranjem stručnih skupova i sudjelovanjem u njima

- upoznavanjem javnosti o potrebama i teškoćama članova Kluba

- osnivanjem radnih tijela za praćenje, izučavanje i predlaganje mjera od važnosti za poboljšanje i promicanje sportske gimnastike

- korištenjem sredstava javnog priopćavanja

- organiziranjem različitih oblika odmora, zabave, rekreacije, prosvjećivanja i susreta

- razmjenjivanjem iskustava informacija o radu s istim i sličnim tuzemnim i inozemnim udrugama

- djelovanjem na omasovljenju i unapređivanju gimnastike, sportske rekreacije, školovanju trenera i sudaca

- na pribavljanju novčanih sredstava, gimnastičkih sprava i dr.

- provodi programe u cilju zaštite i unapređenja zdravlja građana

- sudjeluje u utvrđivanju prijedloga politike razvitka i promicanja sportske gimnastike

Članak 11.

Za ostvarivanje ciljeva utvrđenih u člancima 9. i 10 ovog Statuta, Klub donosi godišnje programe djelovanja.

Program djelovanja iz prethodnog stavka osnova su za namicanje sredstava za financiranje djelatnosti Kluba.

Članak 12.

Klub može radi ostvarivanja svojih ciljeva osnovati trgovačko društvo, ustanovu, zakladu ili fond u skladu sa zakonom. Klub svoju djelatnost ne smije obavljati u svrhu stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe, a ako se u obavljanju tih djelatnosti ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

Članak 13.

Djelovanje Kluba je javno. Javnost djelovanja Kluba ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim, izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

- putem medija.

Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Kluba radi zaštite osobnih podataka članova, te zaštite osobne ili poslovne tajne.


ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članstvo

Članak 14.

Članstvo u Klubu je dobrovoljno. Članom može postati svaki poslovno sposoban punoljetni hrvatski državljanin. Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Kluba, ali bez prava odlučivanja.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 15.

Klub ima članarinu. Visinu članarine određuje Izvršni odbor.

Klub je dužan voditi popis svojih članova.

Članom Kluba se postaje odlukom Izvršnog odbora i upisom u popis članova koji vodi tajnik Kluba.

Popis članova vodi se elektronički) i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Prava, obveze i odgovornosti članova

Članak 16.

Prava, obveze i odgovornosti članova Kluba su:

- imaju pravo sudjelovati u radu Kluba.

- imaju pravo biti obaviješteni o radu Kluba.

- mogu birati i biti birani u sva tijela rada Kluba i tijela drugih organizacija kao predstavnici Kluba.

- obvezni su pridržavati se Statuta i drugih općih akata Kluba.

- obvezni su čuvati ugled Kluba.

- obvezni su čuvati imovinu Kluba.

- obvezni su plaćati članarinu do roka koji odredi Izvršni odbor.

Prestanak članstva

Članak 17.

Članstvo u Klubu prestaje:

- prestankom djelovanja Kluba.

- pismenom izjavom člana o istupanju.

- neplaćanjem članarine do roka koji je odredio Izvršni odbor.

- isključenjem.

- smrću člana.

Odluku o isključenju iz članstva donosi Izvršni odbor. Protiv odluke o isključenju iz članstva može se izjaviti žalba Skupštini. Žalba se podnosi u roku 30 dana od primitka odluke o isključenju. Odluka Skupštine o žalbi je konačna.

Članak 18.

Članu koji prouzroči ozbiljnu štetu Klubu i članstvu, prekrši odredbe Statuta i na bilo koji način ugrozi interese Kluba može se izreći opomena ili isključenje.

Stegovni postupak

Članak 19.

Stegovni postupak provodi Izvršni odbor koji je dužan donijeti u roku od 30 dana jednu od stegovnih mjera od dana podnesenog prijedloga za pokretanje stegovnog postupka.

Ukoliko se provodi stegovni postupak za člana Izvršnog odbora, predsjednika ili dopredsjednika isti ne sudjeluje u stegovnom postupku i izricanju stegovne mjere Izvršnog odbora.

Protiv odluke o stegovnoj mjeri može se izjaviti žalba Skupštini, koja se podnosi u roku od 30 dana od primitka odluke. Odluka Skupštine je konačna.


RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 20.

Napomena: statutom Klub sam određuje načine rješavanja sporova, što se smatra sukobom interesa te način njihova rješavanja.

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja Klubom.

Spor/sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Kluba. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.


TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 21.

Tijela upravljanja su:

Skupština

Izvršni odbor

Predsjednik

Skupština

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo odlučivanja u Društvu i može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupštinu Društva čini 30 (trideset) članova.

Skupštinu čine sve poslovno sposobne osobe koji su članovi Kluba, a koji su tijekom najmanje godinu dana aktivno sudjelovale u realizaciji programskih zadaća kluba (pr. U tijelima Skupštine, komisijama, odborima, treneri, zaposlenici, suci, roditelji i dr.). Članove skupštine Kluba na prijedlog Izvršnog odbora verificira Skupština na početku sjednice.

Mandat članova Skupštine je četiri godine.

Članak 23.

Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje i saziva ju predsjednik najmanje 8 dana prije njenog održavanja.

Izborna Skupština održava se svake 4 (četiri) godine i saziva ju predsjednik najmanje 8 dana prije njenog održavanja. U slučaju potrebe Skupština može odlučiti o razrješnici i izboru novih tijela ili pojedinih članova tijela i prije isteka četverogodišnjeg razdoblja.

Odluka o sazivanju Skupštine mora sadržavati dnevni red, dan, vrijeme i mjesto održavanja.

Radom Skupštine predsjedava Radno predsjedništvo od 3 (tri) člana. Odluke potpisuje Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti osoba koju on za to ovlasti. Radno predsjedništvo predlaže Skupštini dnevni red, sastav Verifikacijske komisije koju čine Tajnik i 2 (dva) člana Skupštine, te 2 (dva) člana Skupštine za Ovjerovitelje zapisnika. Na Skupštini se vodi zapisnik o radu Skupštine.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna nadpolovična većina članova Skupštine, a odluke donosi javno većinom glasova nazočnih članova. Skupština može odlučiti da se o pojedinim odlukama glasa tajno.

Članak 24.

Izvanredna Skupština odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana, a saziva ju Predsjednik i to:

- na temelju zahtjeva Izvršnog odbora.

- na temelju zahtjeva Nadzornog odbora.

- na temelju zahtjeva najmanje 1/3 punoljetnih članova Kluba.

Ukoliko Predsjednik ne sazove izvanrednu Skupštinu u roku od 15 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva, istu će moći sazvati predlagatelj i to najmanje 8 dana prije njenog održavanja, a odluka o sazivanju mora sadržavati dnevni red, dan, vrijeme i mjesto održavanja.

U slučaju isteka mandata tijelima Kluba Skupštinu Kluba saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 10 članova Skupštine, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 25.

Skupština Kluba:

- utvrđuje politiku rada Kluba,

- usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune,

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

- usvaja godišnje financijsko izvješće,

- donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba,

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti

- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

- bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu

- verificira broj članova Skupštine, bira i razrješuje članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, predsjednika, dopredsjednika i tajnika na temelju pismene suglasnosti prihvaćanja kandidature,

- imenuje i opoziva likvidatora Kluba,

- obavlja izbor, imenovanje i razrješuje dužnosti predstavnike u Skupštini GSH, ZSUSMŽ, ZSUG Čakovca i drugim tijelima,

- daje smjernice za rad Kluba,

- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,

- donosi odluku o osnivanju podružnica, ogranka ili kluba,

- odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba,

- donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Kluba),

- Skupština Kluba iznimno zbog posebno opravdanih razloga, neke od svojih nadležnosti može prenijeti na Izvršni odbor,

- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba.

Izvršni odbor

Članak 26.

Izvršni odbor kluba je izvršno tijelo koje provodi odluke Skupštine i najviše je tijelo između dvije sjednice Skupštine.

Izvršni odbor čine Predsjednik, dopredsjednik i 7 (sedam) člana Izvršnog odbora koje na prijedlog Predsjednika bira Skupština.

Sve članove Izvršnog odbora bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih i vodi Predsjednik . U slučaju njegove spriječenosti sjednicu vodi Dopredsjednik ili osoba koju on za to ovlasti. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Izvršnog odbora na zahtjev jedne trećine njegovih članova.

Članak 27.

Izvršni odbor odlučuje o pitanjima iz djelokruga svog djelovanja na sjednicama.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna nadpolovična većina članova Izvršnog odbora, a odluke donosi nadpolovičnom većinom nazočnih članova.

U slučaju spriječenosti člana Izvršnog odbora prisustvovanju zakazanoj sjednici, odsutni član dužan je Predsjedniku ili Tajniku dostaviti usmenu ili pismenu obavijest o opravdanosti izostanka, kao i iznijeti stav o izjašnjavanju temeljem točaka Dnevnog reda po kojima se donose odluke i to najkasnije 2 sata prije početka sjednice na dan njezinog održavanja.

Članak 28.

Izvršni odbor Kluba:

- predlaže Statut te njegove izmjene i dopune te donosi opće akte

- izvršava odluke Skupštine, vodi i organizira rad između dvije Skupštine na temelju Plana i programa

- podnosi Skupštini izvještaj o radu, priprema sjednice Skupštine i predlaže financijska izvješća.

- skrbi o imovinsko pravnim i financijskim pitanjima

- odlučuje o prijemu i isključenju članstva i visinu članarine

- odlučuje o promjeni adrese sjedišta

- pokreće i provodi stegovni postupak prema članovima

- predlaže Skupštini formiranje podružnica, ogranka ili Kluba

- informira članstvo i javnost

- odlučuje o zasnivanju i raskidu radnog odnosa te donosi sistematizaciju radnih mjesta

- surađuje s drugim udrugama i državnim tijelima i bira predstavnike Kluba u njima

- odlučuje o stjecanju i korištenju imovine Kluba

- imenuje rizničara Kluba

- utvrđuje prijedlog kandidata za dodjelu priznanja i nagrada Kluba te predlaže članove za nagrade i

priznanja drugih institucija i državnih tijela

- određuje organizaciju obavljanja stručnih i tehničkih poslova u Klubu

- organizira i ostvaruje suradnju s lokalnom upravom i samoupravom, državnim organima i tijelima i

drugim institucijama

- priprema i organizira stručne skupove

- skrbi za stručno usavršavanje i licenciranje trenera i sudaca, te vodi registar stručnih kadrova

- skrbi o zdravstvenoj sposobnosti natjecatelja

- donosi odluku o oslobađanju plaćanja članarine članova koji su rješenjem o kategorizaciji sportaša

razvrstani u određenu kategoriju od strane HOO, ili slabo situiranih

- donosi odluke o osnivanju, sastavu i zadaćama radnih tijela Izvršnog odbora: stručni odbor, komisiju za natjecanja, komisiju za marketing, odbor roditelja i sl., i njihovo razrješenje

- utvrđuje u skladu s zakonskim propisima visinu dnevnice i drugih naknada za članove tijela Kluba

- odlučuje o svim drugim pitanjima u svezi djelovanja koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela

Članak 29.

Izvršni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini.

Skupština može opozvati pojedinog člana Izvršnog odbora ili cijeli Izvršni odbor u skladu sa odredbama ovog Statuta, odnosno ako se utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti ili neznanja u pripremi, izvršenju zadataka, programa rada ili zaključaka Skupštine ne poštuje utvrđene norme.

Izvršni odbor ili član opoziva se po postupku po kojem je i izabran.

Mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora umjesto opozvanog, traje do kraja mandata čitavog Izvršnog odbora.

Predsjednik

Članak 30.

Predsjednik Kluba je predsjednik Izvršnog odbora i bira ga Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine, a može biti i ponovno biran i više puta za redom. Predsjednik predlaže Skupštini članove Izvršnog odbora.

Za predsjednika može biti birana osoba koja je afirmirana i priznata kao sportski i stručni djelatnik.

Članak 31.

Predsjednik Kluba se bira iz sastava članova Skupštine, tajnim ili javnim glasovanjem na osnovi odluke Skupštine, a na temelju predložene liste kandidata.

U slučaju isticanja većeg broja kandidata za predsjednika Kluba izabrana će biti osoba koja će imati više od 50% glasova prisutnih članova Skupštine. U slučaju da ima veći broj kandidata za predsjednika, a ne izabere se predsjednik u prvom krugu, u drugi krug glasovanja idu samo dva kandidata koji su u prvom krugu glasovanja dobili najveći broj glasova.

Članak 32.

Predsjednik Kluba:

- predstavlja i zastupa.

- odgovara za zakonitost rada.

- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora i predlaže dnevni red.

- brine o izvršenju odluka tijela.

- brine o zakonitosti djelovanja Kluba.

- odlučuje o suspenziji dužnosnika u Klubu.

- odlučuje o pokretanju stegovnog postupka protiv članova .

- odlučuje o pokretanju postupka za opoziv članova tijela Kluba.

- imenuje članove stegovne komisije.

- izvješćuje Skupštinu o aktivnostima između dvije sjednice.

- odlučuje o djelovanju Kluba u izvanrednim uvjetima.

- usklađuje, potiče i usmjerava rad radnih tijela Skupštine i Izvršnog odbora.

- organizira pripremu materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora.

- potpisuje akte Skupštine i Izvršnog odbora Kluba, a u slučaju spriječenosti daje u nadležnost

dopredsjedniku, tajniku ili osobi koju odredi.

- ovlašten je za potpisivanje akata.

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim općim aktima ili odlukama njezinih tijela.

- odgovoran je za svoj rad Izvršnom odboru i Skupštini.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, u svim poslovima ga zamjenjuje dopredsjednik.

Članak 33.

Poziv na Skupštinu s prijedlogom Dnevnog reda i materijalima dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam dana prije održavanja Skupštine.

Ukoliko Klub nema dovoljno sredstava, prema odluci Izvršnog odbora članovima se može uputiti samo poziv na sjednicu Skupštine, a ostali materijali se moraju staviti u prostoriji Kluba na uvid svim zainteresiranim članovima.

U posebnim okolnostima, predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku od 8 dana, ali ne kraćem od tri dana.

Članak 34.

Skupština bira dopredsjednika na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Dopredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i predsjedniku Kluba.

Predsjednik i dopredsjednik su po funkciji članovi Izvršnog odbora.

Dopredsjednik zamjenjuje predsjednika za vrijeme njegove spriječenosti. Predsjednik je dužan o svojoj spriječenosti obavijestiti Tajnika i Dopredsjednika dva dana po nastanku razloga i nagovijestiti dužinu trajanja spriječenosti.

Dopredsjednik predstavlja i zastupa Klub.

Nadzorni odbor

Članak 35.

Nadzorni odbor Društva ima 3 (tri) člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad zakonitošću rada tijela Kluba, a naročito materijalnog i financijskog poslovanja. O svojim nalazima i mišljenjima izvještava Skupštinu, a o uočenim nedostacima izvještava tijelo u čijem su poslovanju uočeni nedostaci.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a odluke se donose većinom nazočnih glasova. Sjednice nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.

Predsjednik Kluba poziva na sjednice Izvršnog odbora i Predsjednika Nadzornog odbora. O potrebi nazočnosti sjednicama Predsjednik Nadzornog odbora odlučuje samostalno. Ukoliko su članovi Nadzornog odbora nazočni na sjednici Izvršnog odbora nemaju pravo odlučivanja.

Tajnik

Članak 36.

Tajnika Društva bira Skupština na mandat od četiri godine.

Tajnik svoj posao može obavljati profesionalno temeljem ugovora o radu.

Za svoj rad odgovoran je Predsjedniku i Izvršnom odboru.

Članak 37.

Tajnik Kluba:

- zastupa Klub.

- brine za zakonitost rada i ispunjavanje Zakonom propisanih obaveza Kluba.

- zajedno s Predsjednikom priprema materijale za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora.

- neposredno organizira i vodi administrativne poslove u skladu sa zakonskim propisima, ovim Statutom i općim aktima te zaključcima Skupštine i Izvršnog odbora

- osigurava evidenciju svih članova Kluba.

- priprema i sklapa ugovore i daje naloge u realizaciji Programa i financijskog plana.

- naredbodavac je za financijski plan Kluba.

- priprema osnove za izradu programa rada i normativnih akata Kluba.

- prisustvuje sjednicama tijela Kluba.

- kontaktira i surađuje s članovima Kluba, lokalnom upravnom i samoupravom, HGS, HOO, državnim organima i institucijama

- organizira obavješćivanje javnosti o radu Kluba.

- vodi i čuva arhivu Kluba.

- rukovoditelj je djelatnim osobama (trenerima, čistačicama, domarima, administrativnom osoblju i sl.)

- izvršava i druge zadatke utvrđene Statutom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora.


SEKCIJA, ODBOR KLUBA, SPORTSKI DIREKTOR

Odbor roditelja

Članak 38.

Odbor roditelja čine svi roditelji maloljetnih gimnastičara/ki. Odbor roditelja sastoji se od 10 člana koji se biraju u „Macanovom domu“ u Čakovcu 5 roditelja i 5 roditelja u NGC „Aton“ u Nedelišće. Članovi Odbora izabiru svog predsjednika, a Izvršni odbor ga potvrđuje. Odbor se osniva odlukom Izvršnog odbora i nema pravnu osobnost.

Predsjednik Odbora roditelja saziva sjednice Odbora na kojima raspravljaju o planiranim aktivnostima Kluba i vode tematske sastanke. Na sjednici se vodi zapisnik.

Zaključke i prijedloge sa sastanaka Odbora roditelja prosljeđuje na Izvršni odbor.

Na vlastiti zahtjev ili po pozivu može prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora o čemu odlučuje predsjednik Kluba.

Stručni odbor

Članak 39.

Stručni odbor je najviše stručno tijelo Kluba koje svoj rad regulira internim pravilnikom o radu Stručnog odbora. Stručni odbor čine svi treneri Kluba. Članovi Stručnog odbora izabiru svog predsjednika, a Izvršni odbor ga potvrđuje.

Predsjednik Stručnog odbora:

Organizira sastanke Stručnog odbora na kojima se razmatraju pitanja iz domene struke. Na sjednicama se vodi zapisnik.

Zaključke i prijedloge sa sastanaka Stručnog odbora prosljeđuje na Izvršnom odboru.

Na vlastiti zahtjev ili po pozivu može prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora o čemu odlučuje predsjednik Kluba.

Sportski direktor

Članak 40.

Sportski direktor je stručna osoba u području sportske gimnastike. Koordinator je odbora roditelja i stručnog odbora te izvršitelj odluka Izvršnog odbora i Skupštine iz njegove domene. Predlaže Izvršnom odboru i Skupštini strategiju razvoja Kluba: školovanja i stručnog usavršavanja sudaca i trenera, kvalitetu uvjeta za treniranje, namicanje financijskih sredstava, suradnja sa HOO, HOA, HGS, Ministarstvom znanosti i sporta i drugim organima, tijelima, institucijama, lokalnom i regionalnom upravnom i samoupravom. Daje stručne prijedloge i savjete predsjedniku Kluba i Izvršnom odboru.

Sportskog direktora imenuje Izvršni odbor. Prema odluci Izvršnog odbora Sportski direktor funkciju može obavljati profesionalno ili volonterski.


UDRUŽIVANJE KLUBA I USTROJSTVENI OBLICI KLUBA

Članak 40.

Klub se može udruživati u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području djelovanja i slobodno utvrđivati naziv toga oblika udruživanja. Takav oblik udruživanja može imati svojstvo pravne osobe i na njega se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o udrugama.

Klub se može učlaniti u međunarodne udruge i druge organizacije.

Klub može imati svoje ustrojstven oblike (podružnice, ogranke, klubove i slično), u skladu sa Statutom kojim se uređuju međusobna prava i obveze udruge i ustrojstvenog oblika.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe ako je to određeno Statutom udruge, a na temelju odluke ovlaštenog tijela udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik. Na ustrojstvene oblike sa svojstvom pravne osobe na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama.


IMOVINA KLUBA I FINANCIJSKA GODINA

Članak 41.

Klub pribavlja novčana sredstva iz članarina, dotacija namjenskih sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, donacija, sponzorstava, dobivenih na natječajima za projekte, te iz drugih zakonom dopuštenih javnih izvora.

Sva prikupljena financijska sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva djelovanja Kluba, a o raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Izvršni odbor. Klub imovinom upravlja u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za 1 (jednu) godinu i vrijedi za tu godinu, a nakon isteka te godine sastavlja se završni račun.

Klub može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu u skladu sa zakonom.

Članak 42.

Usvojeni financijski plan može se u tijeku godine mijenjati.

Izmjene i dopune financijskog plana obavlja Izvršni odbor, uz posebnu odluku.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je tajnik Kluba.

Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Za volonterski rad u Udruzi Izvršni odbor može donijeti odluku da se predsjedniku, tajniku, blagajniku ili drugoj osobi isplaćuje mjesečna ili godišnja novčana naknada ili dodijeli nagrada.


PRIZNANJA

Članak 43.

Za izvanredne zasluge u radu i doprinosu u ostvarivanju ciljeva i zadataka Kluba, mogu se dodijeliti posebne nagrde i priznanja aktivistima i organizacijama.

Način dodjeljivanja priznanja kriterije kao i postupak predlaganja reguliraju se Pravilnikom kojeg donosi Izvršni odbor.

Klub dodjeljuje priznanja:

- „Medalju za razvoj i unapređenje sportske gimnastike“

- „Diplomu za pomoć u djelatnosti gimnastičkog Kluba „ZMZ“ Čakovec


INFORMIRANJE ČLANSTVA

Članak 44.

Članovi Kluba imaju pravo uvida u rad tijela i odluke koja ta tijela donose. Informacije o aktivnostima Kluba, radu njihovih tijela, te odlukama koje su donesene, članovi dobivaju putem službene internet stranice ili interne oglasne ploče.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Klub prestaje s radom u slučajevima koji su propisani Zakonom i odlukom Skupštine. U slučaju raspuštanja Kluba, nakon podmirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka i vraćanja ostataka sredstava donacije, ostatak njegove imovine pripasti će Zajednici sportskih udruga i saveza Međimurske županije

Članak 47.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 48.

Ovaj Statut Kluba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga Republike Hrvatske.

U Čakovcu, 25. ožujak 2015. godine

Predsjednik KG „MZM“ Čakovec

Željko Jakopec

Sponzori kluba

O klubu

logo macan admin

Svojim kontinuiranim, upornim i kvalitetnim radom ovaj Klub stekao je status jednog od najuspješnijih Klubova u Republici Hrvatskoj što je u konačnici rezultiralo najvećim uspjesima hrvatske gimnastičke povijesti, koja, nažalost, od njezinog osamostaljivanja nije bila prisutna na međunarodnim natjecanjima i nije imala svoje predstavnike na Europskim i Svjetskim prvenstvima kao ni na Olimpijskim igrama.
U Klubu u ovom trenutku vježba preko 400 djece, s njima radi desetak trenera od kojih je šestero u stalnom radnom odnosu.

Naša lokacija

Gimnastički klub MZM
Tome Massaryka 24, Čakovec, HR-40 000
095 7020 877
info@gimnastika-cakovec.hr
Podružnica Nedelišće
Josipa Marčeca bb, Nedelišće, HR-40 305
095 7020 877
gkmacan@gmail.com

Blic vijesti

23
Svi2018

Najmasovnije gimnastičko natjecanje u Hrvatskoj

Rekordnih 550 natjecatelja iz cijele Hrvatske sudjeluje na 8. Aton kupu

27
Lip2018

Termini treninga tokom ljetnih praznika

Termini treninga za mjesec srpanj 2018.

10
Srp2018

Rekordan odaziv i na kamp iz gimnastike

13-tu godinu za redom kamp iz gimnastike provodi Gimnastički klub Marijan Zadravec Macan

29
Kol2018

Upisi u novu sezonu 2018/2019 - GK MZM

Upisi u programe Gimnastičkog Kluba Marijan Zadravec Macan: Mala škola i škola gimnastike, Univerzal...

Pozivamo Vas da se uključite u programe

Baby Gym

Namijenjen je bebama od rođenja pa do 15 mjeseci starosti.
Radi se o psiho-motoričkim vježbama koje pomažu razvoju djeteta.

Mala škola gimnastike

Dva treninga tjedno od 45 minuta održavaju se u gimnastičkoj dvorani „Macanov dom“. Usvajanje i usavršavanje osnovnih elemenata.

Škola gimnastike

Gimnastička škola za dječake od 1. do 8. razreda osnovne škole. Dva treninga tjedno od 90 minuta održavaju se u gimnastičkoj dvorani „Macanov dom“.

Sportska igraonica

Dva treninga tjedno od 40 minuta održavaju se u sportsko – gimnastičkom centru „Aton“. Elemente gimnastike i atletike djeca rade uz pomoć roditelja.

Ukoliko imate pitanja možete se poslužiti ovim kontakt obrascem.

Nemojte ništa propustiti!
Prijavite se na naš newsletter